YARININ SUÇLUSU

KATEGORİ: ÇOCUK ve EĞİTİM
Facebookta Paylaş

Bu belge, ABD Houston Polis Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve şehirdeki bütün evlere ve okullara dağıtılmıştır. Özet olarak şöyledir:
- Ço­cu­ğa her is­te­di­ği şe­yi ver­me­ye baş­layın! Böy­le­ce o, bü­tün in­san­la­rın onun ge­çi­mi­ni sağ­la­mak zo­run­da ol­du­ğu­nu sa­na­cak­tır. Kişiliksiz, işsiz ve kimliksiz yetişsin!
- Kö­tü söz­ler söy­le­di­ği za­man gülüp geçin! Böy­le­ce onun, ken­di­si­nin çok akıl­lı olduğunu sa­nmasını sağlayın!
- Ona manevi­yat ve ah­lâk hu­su­sun­da hiçbir eği­tim gös­ter­meyin! 18 ya­şı­na gi­rin­ce, ken­di ka­rar ver­sin deyin! Başıboş, karaktersiz, rahatına düşkün, istekleri bitmeyen, tatminsiz, maneviyattan uzak yetişsin!
- Yer­de bı­rak­tı­ğı her ­şe­yi siz kal­dırın! Her­ şe­yi­ni sen yap ki, bü­tün so­rum­lu­luk­la­rı baş­ka­sı­na yük­le­sin, ken­di­si hiçbir me­su­li­yet yük­len­me­sin, kimseye yar­dım et­me­sin!
- Ya­nın­da ka­rı-ko­ca sık sık kav­ga edin! Böy­le­ce ana-ba­ba gü­ve­ni­ni kay­be­dip, şah­si­yet­siz bi­ri ol­sun!
- Ço­cu­ğa, is­te­di­ği ka­dar harç­lık ve­rin! Hiç­bir za­man ken­di harç­lı­ğı­nı ken­di ka­zan­ma ar­zu­su ve ih­ti­ya­cı duy­ma­sın! Me­su­li­yet­siz ye­tiş­sin!
- Bü­tün ar­zu­la­rı­nı ye­ri­ne ge­ti­rin! Yi­ye­cek, içe­cek ve lüks­le il­gi­li is­tek­le­ri­ni ya­pın, bir de­di­ği­ni iki et­me­yin! “is­te­dik­le­ri­ni yap­ma­mak bü­yük so­ğuk­luk­la­ra se­bep ola­bi­lir.” di­ye dü­şünün!
 Hak­sız olduğu hâlde bile, da­ima onun ta­ra­fı­nı tu­tun! Ar­ka­daş­ı­na, kom­şu­ya, öğ­ret­mene, po­lise... kar­şı hep onu destekleyin! “Benim çocuğum yapmaz.” deyin!
- Onun bü­tün söz­le­ri­ni­n doğ­ru ol­du­ğu­nu ka­bul edin! Hiç araş­tır­ma yap­ma­dan ona gü­ve­nin!
-Onu, hayatın zorluklarına alıştırmazsanız, sonunda o hiç kimseye, hatta size bile acımaz olarak yetişir.
-Bü­tün bun­la­rı ya­par­sa­nız, ço­cu­ğu­nu­zu ken­di el­le­ri­niz­le suç­lu san­dal­ye­si­ne oturt­muş olur­su­nuz!

 Yani, yarının suçlusunu yetiştirmiş olursunuz!

Etiketler: Çocuk Terbiyesi,Çocuk Eğitimi
YORUMTEMİZLE