TARİH

KATEGORİ: MESLEK TANITIMI
Facebookta Paylaş

Programın Amacı:

İlkçağdan başlayarak toplumsal bir varlık olarak insanı etkilemiş tarihsel olayları, siyaset, ekonomi, din, sanat gibi olgularla birlikte ele alarak öğretmektir.

Tarih, insanların eylem ve düşüncelerinin gelişimini, olayların eko­nomik ve düşünsel nedenlerini ve bu nedenlerin birbirleriyle ilişkilerini açıklayan bir disiplindir. Tarih bölümünde geçmişte olan ve halen gelişmekte olan toplumsal, özellikle siyasal olaylar incelenerek oluş nedenleri ve ilişkileri üzerinde durulur.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Üniversitelerin tarih bölümlerinde başlıca dallar genel Türk tarihi, eskiçağ tarihi, ortaçağ tarihi, yeniçağ tarihi, yakınçağ tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti tarihi olarak sayılabilir. Genel Türk Tarihi: Türk tarihini bir bütün olarak alır ve çeşitli dönemlerini bu bütün içinde inceler.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Tarih bölümünü bitirenler kurumlarda “Tarihçi” veya “Arşivci” olarak görev alırlar. Ta­rihçi geçmiş olayları, kurumları, düşünceleri ve insanları betimlemek için geçmişe ait yayınlanmış ve yayınlanmamış tüm kayıtları, kita­beleri, mektupları, anı defterlerini, mahkeme kayıtlarını elden geldiği kadar ilk kaynaklarından toplar, derlediği bilgileri doğrulukları ve ifade ettikleri anlam bakımından değerlendirir, olayları oluş sırasına koyar, bunlar arasında sebep-sonuç ilişkisi kurar, olayların doğruluğunu yorumlar, bulgularını gerçeğe bağlı kalarak, yansız bir tutumla, açık ve öz biçimde rapor eder. Tarihçilerin bir bölümü de arşivci olarak arşivlerde görev alırlar. Arşive gelen kitap, kâğıt ve malzemenin tarih, konu ve ilgili oldukları kuruluşlara göre sınıflandırılması, düzenlen­mesi, korunması, arandığında bulunarak ilgili yerlere gönderilmesi, yabancı dilde ya da eski harflerle yazılmış eserlerin tercüme et­tirilerek çalışmalarda kaynak olarak değerlendirilmesi ve hizmete hazır halde tutulması, arşivdeki malzemenin bakım ve temizliğinin gözetilmesi arşivcinin görevleri arasındadır.

Çalışma Alanları

Üniversitelerin tarih bölümünü bitirmek bir kimseye orta dereceli okul­larda öğretmenlik yapma hakkını verir. Ancak halen okullarımızda tarih öğretmenlerine pek gereksinme duyulmamaktadır. Üniver­site ve yüksekokulların tarih bölümlerinde öğretim üyesi olmak ya da araştırma enstitülerinde çalışmak için lisansüstü eğitim görmek şarttır. Tarih bölümü mezunlarından Osmanlıcayı iyi bilenler “Arşivci” veya “Tasnif Elemanı” olarak da çalışabilirler. Tarihçilik, iş bulma olanağı kısıtlı bir alandır; ancak bu alan yetenekli, meraklı ve ken­dini yetiştirmeye istekli kimselere doyurucu çalışma olanağı sağlar. Arşivciler tapu daireleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi, adliyeler gibi eski belgeleri saklamak durumunda olan kuruluşlarda iş bulabilirler. Turist rehberliği de tarih bölümü mezunlarının çalışma alanı olabilir.

Etiketler: Tarih,Meslekler,Meslek Tanıtımı
YORUMTEMİZLE