JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ

KATEGORİ: MESLEK TANITIMI
Facebookta Paylaş

Programın Amacı

Yeryüzünün biçim ve büyüklüğünün ölçülerek standart haritalarda çizgiler halinde gösterilmesi, su altı haritalarının yapımı, yer altı ve yer üstü maden işletmeleri ile ilgili ölçme ve değerlendirme çalışmaları jeodezi ve fotogrametrinin inceleme alanına girer. Bu alanda İhtiyaç duyulan elemanları yetiştirir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler

Jeodezi ve Fotogrametri bölümünü bitirenler “Jeodezi ve Foto- grametri Mühendisi” ünvanı verilir. Jeodezi ve fotogrametri mühen­disinin görevleri, teknik ve hukuki görevler olarak iki kısımda ince­lenebilir. Büyük arazilerin ayrıntılı ölçümlerinin yapılması; karayolları yapılacak arazilerin inşaat koşullarına uygunluk açısından ölçülmesi; yer altı ve madencilik çalışmaları için konum, biçim, derinlik, hacim vb. konularda ayrıntılı bilgi verecek ölçümlerin yapılıp haritalarının çizilmesi; yer kabuğunda meydana gelebilecek ve baraj, tünel, köprü ve binaların yıkılmasına yol açabilecek yatay ve düşey değişmelerin ölçümlerinin yapılması jeodezi ve fotogrametri mühendislerinin teknik görevlerindendir. Ayrıca, denizlerin ve akarsuların derinlikleri­ni, sığ yerlerini, tehlikeli noktalarını, akıntıları belirlemek; denizaltı ve denizüstü kabloları, yasak bölgeleri, balıkçılık sahalarını, savaş gemilerinin geçiş yollarını saptamak ve bunları haritalarda göster­mek de jeodezi mühendisliğinin görevleri arasındadır. Şahıslara ait taşınmaz malların sınırları mevcut belgelere göre belirlenemediği za­man jeodezi ve fotogrametri mühendislerine bilirkişi olarak danışılır. Jeodezi ve fotogrametri mühendisleri verecekleri bilgilerle teknik yönden gerçeğe uygun sınırın saptanmasına yardımcı olurlar. Bu danışmanlık görevi jeodezi ve fotogrametri mühendislerinin hukuki görevlerindendir.

Çalışma Alanları

Ülke savunması, taşınmaz mal hukukunu güvence altına alan ülke kadastrosu, şehir imar planları, toprak dağıtımı, ormancılık, yol yapımı, sulama ve kurutma, elektrik ve etüd, coğrafi-jeolojik ve arke­olojik araştırmalar, vergileme, doğal afetlerden korunma vb. işler jeodezi ve fotogrametri mühendislerinin çalışma alanlarıdır. Bütün bu alanlarda yapılacak çalışmalarda jeodezi ve fotogrametri müh­endisi, bilgisine başvurulan önemli bir teknik elemandır. Jeodezi ve fotogrametri mühendislerinin büyük bir çoğunluğu resmi kuruluşlarda görev alırlar. Özel olarak, çalışma olanağı varsa da kullanılan alet ve araçlar çok pahalı olduğundan bunu bir kişinin sağlaması çok zor olmaktadır. Jeodezi ve fotogrametri mühendisleri çalışmalarını büro­da ve açık havada yürütürler.

Ayrıca Jeodezi ve Fotogrametri mühendisleri, Bayındırlık ve İskân, Orman, Tarım ve Köy İşleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Ulaştırma Bakanlıklarında, Tapu Kadastro ve Harita Müdürlüklerinde, belediyel­erde görev alabilirler. Bunların bazıları hem harita yapan hem de kul­lanan kuruluşlardır. Jeodezi ve fotogrametri mühendisliğine duyulan ihtiyaç son yıllarda giderek daha da hissedilmeye başlanmıştır.

Etiketler: Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Meslekler,Meslek Tanıtımı
YORUMTEMİZLE