İSTATİSTİK

KATEGORİ: MESLEK TANITIMI
Facebookta Paylaş

Programın Amacı

İstatistik programı, belli bir alanda veri toplama, bu verileri çözüm­leme ve yorumlama yöntemleri konusunda araştırma ve eğitim yapar. İstatik Programının amacı; belirtilen bu konularda araştırmacı ve uzmak yetiştirmektir. İstatistik, matematiksel ve uygulamalı istatistik adı altında iki alana ayrılır.

Matematiksel İstatistik

Birinci derecede kuramlarla uğraşır, sayısal bilgiyi elde etmek ve yorumlamak için istatistiksel yollar geliştirmede matematiksel tekniklerden yararlanır. Olasılık kuramı, deney düzeni, çeşitli analiz yöntemleri geliştirme gibi alanlar kuramsal istatistiğin üzerinde çalıştığı alanlardır.

Uygulamalı İstatistik

Güncel sorunları, kabul edilmiş, bilinen yöntemlerle çözmeye çalışır. Belli bir konu alanında verileri toplamak ve çözümlemek için istatis­tiksel yöntemlerden yararlanır. Nüfus artışını, ekonomik gelişmeyi, tarımsal ve endüstriyel ürünlerdeki artışı önceden tahmin etmek uygulamalı istatistik alanına girer. Uygulamalı istatistikçiler; sosyal ve politik bilimler, tıp, eğitim, doğal bilimler, endüstriyel faaliyetler vb. alanlarda, sayısal verilerin toplanması, çözümlenmesi ve buna dayanarak geleceğe ilişkin tahminler yapılması ile ilgili konularda çalışırlar.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

İstatistik programında eğitim süresi 4 yıl olup bu süre içinde genel­likle matematik, cebir, geometri ve sayısal yeteneğe dayalı konularla ilgili dersler okutulmaktadır.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler

İstatistik programını bitirenlere “İstatistikçi” ünvanı verilir. İstatistikçi, kendince özel anlamı olan sayı ve sembollerle uğraşır. Kullandığı semboller özel bir dile benzer, bu yolla karmaşık ilişkileri basite in­dirger. Elde edilen sayısal verileri analiz ederek ilgilenilen sorunların çözümüne yarayacak çıkarımlarda bulunur.

Çalışma Alanları

İstatistik programı mezunları genellikle şu üç alanda çalışmaktadırlar: Öğretim, araştırma ve uygulama.Bunlardan ilk ikisi genellikle kuramsal istatistik alanına girer ve bu alana ilgi duyanlar genellikle üni­versitelerde öğretim elemanı olarak çalışabilirler. Uygulamalı istatis­tikçiler; sosyal ve politik bilimler, tıp, eğitim, doğal bilimler, endüstriyel faaliyetler vb. alanlarda sayısal verilerin toplanması, çözümlenmesi ve buna dayanarak geleceğe ilişkin tahminler yapılması ile ilgili ko­nularda çalışırlar. Endüstrileşme ve planlı kalkınma çabasında olan ülkemizde iyi yetişmiş istatistikçilere büyük ihtiyaç duyulmaktadır. Matematiksel kavramlar üzerinde düşünebilen ve bunu çevresin­dekilere aktarabilen kimseler için istatistikçilik gelecek vaadeden bir meslek olabilir.

Etiketler: İstatistik,Meslek Tanıtımı,Meslekler
YORUMTEMİZLE