İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

KATEGORİ: MESLEK TANITIMI
Facebookta Paylaş

Programın Amacı

İnşaat Mühendisliği programının amacı; her türlü bina, baraj, havaalanı, köprü, yol, liman, kanalizasyon, su şebekesi vb. hizmet ve endüstri yapılarının planlanması, projelendirilmesi, yapımı ve denetimi konularında mühendisler yetiştirmektir .

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler:

İnşaat mühendisliği programında matematik, fizik, kimya gibi temel bilimler alanında dersler verilir. İkinci yılda, matematiğin yanı sıra uygulamalı mekanik, malzeme davranışı, mukavemet ve topografya, mühendislik kavramlarına giriş gibi dersler okutulur. Üçüncü yılda yapı mekaniği, zemin mekaniği, akışkanlar mekaniği, ulaşım gibi meslek dersleri ile bilgisayar uygulamalarına ağırlık verilir. Son sınıfta ise mesleğin çeşitli dallarında planlama ve projelendirme yeteneğinin geliştirilmesi amaçlanır. Öğrenciler ayrıca uygulamaya yönelik der­sler alırlar ve yaz stajlarını yaparlar.

 

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler

İnşaat Mühendisliğini bitiren öğrenciye “İnşaat Mühendisi” ünvanı verilir. Kurucu mühendislik sayılan inşaat mühendisliği geniş bir alanı kapsadığından bu meslekte çalışanlar çeşitli dallarda uzmanlaşma gereği duymaktadır. Bu dalların başlıcaları, yapı mühendisliği, temel mühendisliği, su mühendisliği, malzeme bilimi, ulaşım mühendisliği vb. dir. Lisansüstü öğretim düzeyinde, öğrencinin bu alanlardan birinde bilgi ve yeteneğini geliştirmesi seçtiği alan içinde bulunan bel­li bir problem üzerinde özgün araştırma yapması eklenir. Uzmanlık ve çalışma alanı ne olursa olsun, inşaat mühendisi kuracağı yapının dayanıklılığını sağlamakla yükümlüdür. Bunun yanında, inşaat için gerekli malzeme ve personel ile, bunların maliyetinin hesabı, mal­zemenin satın alınması, iş planını hazırlanması, inşaatın denetlen­mesi gibi görevlerle yükümlüdür. Bu çalışmaları, yakın mesleklerden kişilerle işbirliği ve dayanışma içinde gerçekleştirir.

Çalışma Alanları

İnşaat Mühendisliği çalışmalarının önemli bir bölümü büroda gerçek­leştirilirse de bir bölümü uygulama alanında yer alır. Bu nedenle, inşaat mühendislerinin bazıları büroda, bazıları şantiyede, pek çoğu her iki alanda görev yaparlar. Ülkemizde inşaat mühendisleri, Bayındırlık ve İskân, Orman, Tarım ve Köyişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Ulaştırma Bakanlıklarında, DSİ ve Karayolları Genel Mü­dürlüklerinde, kamu iktisadi teşekküllerinde görev almakta, bir kısmı ise serbest çalışmaktadır. Gelecekte inşaat mühendislerine duyulan ihtiyaç daha da artacaktır. İnşaat mühendisleri müteahhit olarak ser­best de çalışabilirler

Etiketler: İnşaat Mühendisliği, Meslekler,Meslek Tanıtımı
YORUMTEMİZLE