ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ

KATEGORİ: MESLEK TANITIMI
Facebookta Paylaş

Programın Amacı

Çevre mühendisliği programı, hava, su, toprak gibi doğal kaynakların en iyi biçimde kullanılması, bunların kirlenmesine neden olan etken­lerin kaynaklarında kontrolü ve yok edilmesi, kirlenmenin yol açtığı estetik ve ekonomik kayıpların önlenerek insan sağlığına ve refahına uygun çevre koşullarının oluşturulması konularında eğitim yapmaktır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Çevre mühendisliği programının ilk yılında matematik, fizik, kimya, bi­yoloji gibi temel dersler okutulur. Daha sonraki yıllarda, çağdaş çevre mühendisliğinin gerektirdiği mesleki bilgi ve beceriyi kazandıracak dersler verilir. Bunlar arasında ikinci yıldan başlayarak, çevre kimyası, çevre mikrobiyolojisi ve kimyasal mikrobiyoloji; bilgisayar kullanımı; hidrolik; hava, su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesi, en iyi biçimde kullanılması, kirliliğin kontrolü ve önlenmesi; katı, sıvı ve gaz atıkların, gerek alışılagelmiş gerekse ileri düzeyde teknikler kullanarak, çevreye zararsız hale getirilmelerine yönelik sistemlerin projelendirilmeleri gibi dersler ve uygulama çalışmaları bulunmaktadır. Bölümlerde ayrıca yaz stajları ve uygulama dersleri zorunludur.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Çevre mühendisliğinden mezun olanlara “Çevre Mühendisi” unvanı verilir. Çevre mühendisi çevrede yapılan tüm üretim ve tüketim faa­liyetlerinin insan sağlığına, refahına ve doğal dengeye zarar ver­meyecek biçimde ayarlanması için gereken önlemleri araştırır; su, to­prak ve hava ortamlarında kalite kontrolleri yapar; fabrika atıklarının insan sağlığına zararlı hale gelmeye başladığı miktarı saptar; yerleşim merkezlerinde kanalizasyon, su şebekesi gibi sistemlerin insan sağlığına en uygun biçimde yapılıp işletilmesi için gerekli ön­lemlerin alınmasına çalışır.

Çalışma Alanları

Çevre mühendisliği çağımızın sorunu olan çevre kirlenmesini önle­meyi hedef aldığı ve doğrudan insan sağlığını ve refahını korumayı amaçladığı için, önümüzdeki yıllarda daha da önem kazanacaktır. Çevre mühendislerinin çoğu planlamacı olarak Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tarım, Orman ve Köy İşleri Bakanlıkları,Karayolları Genel Müdürlüğü, DSİ, İller Bankası, belediyeler, gibi kamu kuruluşlarında görev alabilirler. Sağlık Bakanlığı Merkez ve İl teşkilatlarında ve Başbakanlığa bağlı olan Çevre Genel Müdürlüğünde çevre müh­endislerine büyük gereksinim duyulmaktadır. Özel çalışanlar yukarıda belirtilen kamu kurumları, belediyeler ya da kişi ve firmaların araştırma ve planlama işlerini yapabilmekte, İller Bankası ve belediyelerce ihaleye çıkarılan şehir imar planlarını hazırlamaktadırlar. Ayrıca uzmanlaştıkları konulara göre ulaşım, tarihsel çevre, doğal çevre ve turizm planlaması konularında çeşitli iş alanları bulunmaktadır.

Etiketler: Çevre Mühendisliği, Meslekler,Meslek Tanıtımı
YORUMTEMİZLE