SOSYOLOJİ

KATEGORİ: MESLEK TANITIMI
Facebookta Paylaş

Programın Amacı

Sosyoloji programının amacı, toplumsal kurumlar, bunların köke­ni, gelişmesi, işlevi ve birbirleriyle ilişkileri konusunda çalışacak elemanları yetiştirmek ve araştırma yapmaktır.

Gereken Nitelikler

Sosyoloji alanında çalışmak isteyenlerin iyi bir gözlemci olmaları, araştırma verilerini yorumlayabilmek için soyut ve analitik düşünme ve düşüncelerini söz ve yazı ile aktarabilme yeteneklerine sahip olmaları gerekir. Sosyoloji programına girmek isteyen bir kimsenin, sosyoloji yanında Türkçe, tarih, coğrafya, felsefe ve psikolojiye ağırlık vermesi gerekir. Ayrıca, çağımızda birçok sosyal bilimlerde olduğu gibi sosyolojik yöntemleri uygulamak için de matematik ge­rekmektedir. Bu nedenle sosyolojide yetişmek isteyen bir kimsenin matematiğe de önem vermesi ve bu alanda bilgi sahibi olması zo­runlu görünmektedir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Sosyoloji Programını bitirenler “Sosyolog” unvanı ile görev yapmak­tadırlar. Sosyologlar, toplumda, grup yaşantısı sonucu ortaya çıkan sosyal ilişkileri, toplumsal kurumların kökenini ve gelişimlerini be­lirleyen ilke ve kuralları, tarihsel belgeleri inceleyerek, gözlem ve görüşme gibi yöntemlerle sahada araştırmalar yaparak orta-ya çıkarmaya çalışırlar; eğitimciler, yasa koyucular ve planlama uzman­ları için toplum yapısı hakkında bilgi toplar ve bunları yorumlarlar. So­syologlar, aile, suçluluk, nüfusbilim (demografya), endüstri ve tarım sorunları, köy-kent yerleşmeleri, sosyal ekoloji, siyaset ve hukuk so­syolojisi gibi alanlarda uzmanlaşabilirler

Çalışma Alanları

Ülkemizde sosyologlar üniversitelerde öğretim üyesi olarak ve DPT, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Orman, Tarım ve Köy İşleri Bakanlıkları, TRT ve kamu iktisadi kuruluşlarında uzman, danışman ve araştırmacı olarak çalışmaktadırlar. Türkiye gibi hızlı bir toplumsal değişme ve gelişme sürecinde bulunan bir ülkede, toplum planlaması ve yapılan hizmetlerin sonuçlarının izlenmesi için sosyologların çalışmalarına gereksinme vardır ve bu giderek daha iyi anlaşılmaktadır. Sosyoloji bölümü öğrencileri felsefe ve psikoloji alanında da yeterli düzeyde eğitim gördükleri ve öğretmenlik sertifikası aldıkları takdirde orta de­receli okullarda felsefe grubu öğretmeni olarak görev alabilirler.

Etiketler: Sosyoloji, Meslekler,Meslek Tanıtımı
YORUMTEMİZLE