SAĞLIK YÖNETİMİ

KATEGORİ: MESLEK TANITIMI
Facebookta Paylaş

Programın Amacı

Sağlık Yönetimi Programı, toplumun kıt kaynaklarını önemli ölçüde tüketen kamu ve özel sağlık kurumlarının kendilerinden beklenen artı değeri oluşturmalarını; sağlık kurumlarının etkili ve verimli yönetilme­leri için gerekli bilgi ve beceriye sahip yöneticilerin yetişmelerini; sağlık yönetimi alanında katılımcıları daha üst düzeyde akademik çalışma yapmaya hazırlamalarını; sağlık hizmetleri sektörü ile işlet­me bilimini entegre etmelerini amaçlar.

Gereken Nitelikler

Sağlık Yöneticisi olmak isteyenlerin; normalin üzerinde sözel yetene­ğe sahip, sosyal bilimlere özellikle ekonomiye ilgili, başkalarını et- kileyebilme ve yönlendirebilme gücüne sahip, başkaları ile iyi iletişim kurabilen, ileri görüşlü, yeniliklere açık, büro işlerinden hoşlanan, dikkatli, sorumlu, kimseler olmaları gerekir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Kurumun en verimli şekilde çalışmasını sağlamak üzere her türlü ihtiyaçları zamanında saptar ve sağlanması için gerekli önlemleri alır, Malların satın alınması, depolanması, ambar ve depodan çıkışlarını yakından izler ve gereği gibi yapılmasını sağlar, Günlük yiyecek tabelalarını kontrol eder, buna göre ambardan çıkacak veya dışardan gelecek gıda maddelerinin zamanında mutfağa teslimini sağlar, Tıbbi cihazların, eşyaların ve binanın onarımı gibi işlerin ilgililerce zamanında yapılmasını sağlar, idari birimlerin görevlerini düzenli ve verimli bir şekilde yapmalarını sağlar, genel idare hizmetlerinde çalışan kendisine bağlı personelin mevcut kanun tüzük ve yönetme­likler uyarınca görev, yetki ve sorumluluklarını belirler, kurumda ger­ekli güvenlik önlemlerini alır, sivil savunma uzmanı yoksa sivil savun­ma, deprem, yangın ve su baskınları gibi olağanüstü haller için genel olarak devlet kuruluşları idare amirlerine yüklenmiş görevleri yürütür, Kurumun, periyodik istatistik, poliklinik ve laboratuar çalışma cetvel­lerini vaktinde, doğru ve eksiksiz olarak düzenleterek ilgili yerlere gönderir, Bulaşıcı hastalık teşhisi konulan olayları ve bunlardan ölen­leri kurumun bulunduğu yerin sağlık amirine günü gününe ve ayrıntılı şekilde haber verir, Hastanenin halen ve gelecekteki yatak gereksin­mesinin saptanması için gerekli çalışmaları yapar.

Çalışma Alanları

Sağlık yöneticiliği ülkemizde son yıllarda bir meslek olarak tanınmaya başlamıştır. Bu nedenle giderek sayıları artan özel hastanelerin açılmasıyla sağlık yöneticilerine büyük gereksinim duyulmaktadır.

Etiketler: Sağlık Yönetimi,Meslek Tanıtımı,Meslekler
YORUMTEMİZLE