2.Abdülhamid Han

KATEGORİ: TARİHTEN
Facebookta Paylaş

Osmanlı padişahlarının otuz dördüncüsü ve en yüksekleri idi. İslam halifelerinin doksan dokuzuncusu idi. 1842 de doğdu. 1876 da halife oldu. 1918 de vefat etti. Çemberlitaş’ta, dedesi sultan Mahmud’un türbesindedir. 

İslamiyet'e hizmeti, saymakla bitirilemez. Abdülaziz han, düşmanlara alet olanlar tarafından şehit edilip, sonra beşinci Murad da hal edilip, kendisi kukla halife yapıldı. Fakat, Avrupa’da belirli ocaklar, İslamiyet’i yok etmek için hazırladıkları yıkıcı planları kıyasıya hortlatmaya başlarken, Sultan İkinci Abdülhamid önlerine dikildi. Aklı, zekası ve ilmi fevkalade üstün olduğu için, memlekete karşı asırlar boyunca hazırlanmış olan sinsi, alçak ve vahşi suikasdı hemen sezdi. Hazırlayanları ve maşa olarak kullandıkları sahte kahramanları, iş başından uzaklaştırdı. İslam bilgilerini, yani din ve fen ve ahlak bilgilerini memleketin her yerine yaydı. Çok sayıda kültürlü din adamı yetiştirdi. Milleti otuzbir sene adalet ile idare etti. Bilgili, temiz bir gençlik yetiştirdi. Haksızlığın, kötülüğün, ahlaksızlığın kökünü kazıdı. Bu yüzden bazı kimselerin hedefi oldu. Yıllarca kötülendi. İftiralara uğradı. Sonra gelen gençliğe, büsbütün yanlış olarak tanıtıldı. Fakat, insaflı yazılan tarihleri okuyanlar ve onun ilme, fenne, sanayiye, ticarete, ahlaka, kısaca insanlığa bıraktığı eserlerini görenler, bu iftiralara aldanmadı. Ona dil uzatan yalancılardan, ilim adamı, yazar maskesi altında çalışan düşmanlarından ve bunların söyledikleri yalanlardan nefret ettiler. Onun büyüklüğü karşısında hayran kaldılar.

 

Sul­tan II. Ab­dül­ha­mid Hân, çok iyi bir eği­tim aldı. Arap­ça, Fars­ça, Os­man­lı Ede­bi­ya­tı ve di­ğer İs­lâ­mi İlim­le­ri de öğrendi. Sul­tan, tak­va ve din­dar­lı­ğı se­be­biy­le halk ara­sın­da ve­liy­yul­lah ola­rak bi­li­ni­yor­du. 31 Ağus­tos 1876’da Os­man­lı tah­tı­na çıkan Ab­dül­ha­mid Hân, dış ve iç düş­man­la­rın bü­tün gay­ret­le­ri­ne rağ­men, 27 Ni­san 1909 yı­lı­na ka­dar 33 yıl bo­yun­ca Os­man­lı tah­tın­da otur­ma­yı ba­şar­dı. 27 Ni­san 1909’da taht­tan in­di­ri­lip, Bal­kan­lı eş­kı­ya­nın yağ­ma­sı­na açı­lan Yıl­dız Sa­ra­yı’ndan ay­rı­lır­ken; “Dev­le­ti 10 yıl ida­re ede­bi­lir­ler­se bir asır ida­re et­tik di­ye se­vin­sin­ler.” ke­ra­me­te ben­zer ta­ri­hî sö­zü­nü söy­le­di. 10 Şu­bat 1918 gü­nü Bey­ler­be­yi Sa­ra­yı’nda 75 ya­şın­da vefât etti. Di­van­yo­lu’nda olan Sul­tan II. Mah­mut Hân Tür­be­si’ne defnedildi.

Etiketler: 2.Abdülhamid Han,2.Abdülhamid Han Hayatı,Sultan 2.Abdülhamit Han Kimdir
YORUMTEMİZLE